คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 1983 )
59.30%
น้ำประปา ( 255 )
7.63%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 286 )
8.55%
สวัสดิการประชาชน ( 586 )
17.52%
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 234 )
7.00%