คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 1979 )
59.27%
น้ำประปา ( 254 )
7.61%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 286 )
8.57%
สวัสดิการประชาชน ( 586 )
17.55%
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 234 )
7.01%