หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
   

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 
 
   

บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
 
   

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
 
 
   

ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ และการลงทุน

ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
   

ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา

ส่งเสริม ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,556,613 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com