หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการฝึกอบรม ปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เทศบาลเมืองพิมลราช เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื้อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2558 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื้อนไขเกี้ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)