หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิมลราช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมือง
พิมลราช
www.pimolrach.go.th
นายลำพอง นามพันธ์
นายกเทศบาลเมืองพิมลราช
สำนักงานเทศบาลเมือง
พิมลราช
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประชาชนในชุมชน
พิมลราช
วัดเต๋อจี้กง
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม
สถานที่สำคัญในชุมชน
พิมลราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิมลราช ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม
เทศบาลเมืองพิมลราช
1
2
3
4
5
 
นายลำพอง นามพันธ์
นายกเทศบาลเมืองพิมลราช
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
02-592-6040
ต่อ 111
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
สามารถติดต่อได้ที่โทร : 02-592-6228-9 ติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นทม.พิมลราชโทร : 02-194-4739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 325 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 263  
 
 
นบ0023.5/ว759 โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3344 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3343 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.1/ว783 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว784 ขอส่งหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ Best Practice ในการบิหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว785 ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animtion  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว784 ขอส่งหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ Best Practice ในการบิหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.2/ว771 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2564  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.2/ว770 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสรุปรายชื่อข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.1/ว3323 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว778 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คุ้มค่า ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว777 แจ้งเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำ และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 6-14  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3322 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3288 หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว11066 มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว775 การรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนในโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ และขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว3321 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว744 ประชาสัมพันธ์และส่งคลิปวีดีโอ รักแม่เพื่อแม่ไม่มีสิ้นสุด  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว764 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว765 ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลส.สายซอยบางกร่าง 45/1 หมู่ที่ 5,6 โ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักน้อย โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณริมคลองว [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มารับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา ก [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถนน คส [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน หมู่ท [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ศาลากลาง โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองพระอุดม ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย โครงการการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามแนวทางการจั [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกร่าง จ้างออกแบบจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบางก [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
สุนัขบริเวณร้านค้าซอย 1/38 หมู่บ้านบัวทอง4 (27 ก.ค. 2563)    อ่าน 26  ตอบ 2  
อยากให้ที่เทศบาลมีฟิตเนสเหมือน อบต.บางรักพัฒนากับ อบต.บางบัวทองครับ (21 ก.ค. 2563)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ท่อระบายน่ำ ม.บัวทอง 4 (20 ก.ค. 2563)    อ่าน 16  ตอบ 2  
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
   
   
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,530,109 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

เทศบาลเมือง
พิมลราช

ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองพิมลราช
 
ขอเชิญ  ประชาชน  /  เจ้าหน้าที่  ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ เทศบาลเมือง พิมลราช ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 
 
     
 
  สำหรับประชาชน   สำหรับเจ้าหน้าที่