หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิมลราช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมือง
พิมลราช
www.pimolrach.go.th
.......................................
นายกเทศบาลเมืองพิมลราช
สำนักงานเทศบาลเมือง
พิมลราช
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประชาชนในชุมชน
พิมลราช
วัดเต๋อจี้กง
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม
สถานที่สำคัญในชุมชน
พิมลราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิมลราช ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม
เทศบาลเมืองพิมลราช
1
2
3
4
5
 
.....................................
นายกเทศบาลเมืองพิมลราช
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
02-592-6040
ต่อ 111
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
สามารถติดต่อได้ที่โทร : 02-592-6228-9 ติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นทม.พิมลราชโทร : 02-194-4739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 386 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 289  
 
 
นบ 0023.3/ว197 เร่งรัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว720 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสรา้ง พ.ศ.2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว721 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบศูนย์บริการข้อมูล (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.5/ว690 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว694 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว695 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาอปท.  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.4/ว692 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว653 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว652 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.1/ว192 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นปี 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.1/ว677 การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครอท้องถิ่นจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.1/ว678 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว194 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว653 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว652 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูองค์การบริหารส่่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลฯให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว63 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว644 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แลแจ้งคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิตามโครงการขยะ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว655 ขอส่งหน้งสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีท่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว640 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว639 การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บางรักน้อย ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ หลักการสังเคราะห์สร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหายาเสพติดในกล [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาทำแผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น แล [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกร่าง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่) [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกร่าง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่) [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีปร [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยโรงแก๊ส หมู่ที่ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ 6 ด [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยลิขิตไก่ย [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องการดัดแปลงที่อยู่อาศัย ทาวเฮ้าส์ เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งก (24 ก.พ. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 1  
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บขยะด้วย (18 ก.พ. 2564)    อ่าน 3706  ตอบ 17  
ทำไมเบอร์ที่ขึ้นหน้าเว็ปไซต์ โทรไม่เคยติดเลย (15 ก.พ. 2564)    อ่าน 108  ตอบ 2  
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
   
   
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,176,759 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

เทศบาลเมือง
พิมลราช

ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองพิมลราช