หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
 สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 195 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 146  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
 
นบ0023.3/ว4559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 19 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4537 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว4515 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.4/ว4540 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1057 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1055 โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1061 สำรวจข้อมูลการทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1054 การอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่ 76 [ 16 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว1051 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว1056 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลผลสรุปผลการดำเนินงานบริหารขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.1/ว1049 ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในระหว่างการดำเนินการ [ 16 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4461 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.2/ว1044 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.2/ว1045 แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว1042 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4460 การจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.1/ว1043 ขอขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.2/ว182 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  [ 13 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4458 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2562 ]   
 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
อบต.ท่าอิฐ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเข้าพบนายกปรีดา เชื้อผู้ดี เรื่องการระบาดของโรคชิคุนกุนยา [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าอิฐ นายอำเภอปากเกร็ดเรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลท [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหณะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด4ตัน จำนวน1คัน [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขุดขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักน้อย ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.บางคูรัด โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองเจดีย์) หมู่ที่ 2 งบประมาณ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.บางคูรัด ดำเนินการประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ ประจำปีงบปร [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุต้นไม้ล้มพาดกำแพงบ้านของลูกบ้าน มบ.ประดับดาว 1-4 ม.1 ต.ท่าอิ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำปีงบประม [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( สัญญาเลขที่ 24/2562 ) [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ สัญญาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ดับเพลิง (สัญญาเลขที่อ 23/2562) [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรม้า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือน้อย) [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
ต้นไม้หักทับสายไฟฟ้า (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 1  
ขยะที่เป็นต้นไม้ (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 301  ตอบ 4  
อยากให้ทางเทศบาล จัดการเรื่องไฟส่องถนน (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 1  
 
 
 
อบต.ไทรน้อย ถนนซอยเทพประทานทั้งถนนพังแตกเป็นหลุมดินทั้งแปลงถนน ไฟทางไม่มี (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 5
อบต.ไทรน้อย ไฟฟ้าทางสาธารณะดับ ม.8 (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขยะที่เป็นต้นไม้ (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 301  ตอบ 4
ทม.บางคูรัด แมวจร (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
1
2
3
4
 
   
   
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,479,699 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com