หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
 สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 179 


-VDO วิดิทัศน์- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 129 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
 
นบ0023.3/ว682 การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว672 คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS และคู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว671 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ sis และระบบ ccis [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว676 เร่งรัดการขอรับรหัสผ่านตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว675 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.4/ว674 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.4/ว673 พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2691 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2690 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว2535 แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.2/ว2647 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.4/ว2644 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว2645 ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพิ่มเติม [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.1/ว2646 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.1/ว667 ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว666 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity for Waste Power Generation [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว2616 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสารงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว2615 ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว2615 ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
นบ0023.1/ว664 1-ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียภายใน IIT ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2276  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด กสธ. มท 0819.2/ว2277  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2278  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 2/2561 กพส. มท 0810.7/ว2272  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว2274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2280  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.4/ว2246  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2271  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2252  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพร. มท 0812/ว2174  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
ทม.บางคูรัด งโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางเดินเท้าบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านบัวทอง 4 หมู [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทม.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนเลียบคลองนายผ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีตในชุมชนที่ดินบ้าน [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีตในชุมชนที่ดินเจริญ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.บางคูรัด ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในหม [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทม.พิมลราช ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองพิมลราช [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด สำนักทะเบียนท [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด สำนักทะเบียนท [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักใหญ่ โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันท [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำโพ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.บางกร่าง ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชม ประเพณีการแข่งขันเรือยาวต้านยาเส [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บางรักพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
 
พื้นที่ด้านหลังอาคารพาณิชย์ ม.บัวทอง 4 (ม.คุณาภัทร์) (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0  
คนทั้งซอยเอาขยะมากองหน้าบ้าน ม.พิมลราช1 ซอย20 (9 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0  
หมาจรจัด (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 776  ตอบ 2  
 
 
 
อบต.ไทรน้อย เด็กแว๊นกลับมาป่วน ม.พฤกษา 10 * * * กแล้วครับ (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 1
ทต.บางใหญ่ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด มีคนแอบทิ้งขยะริมถนนในซอยนายสร้อย/วัดเต็มรัก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 308  ตอบ 8
ทม.บางคูรัด สอบถามเรื่องปัญหาแมวจรจัด (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 1
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
1
2
3
4
 
   
   
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,056,828 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com