หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6228-9 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 218 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 164  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 164  
 
 
นบ0023.2/ว231 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว5432 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1267 ประชาสัมพันธืการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว5431 แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ.2562 - 2565 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1266 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1268 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุครอบครองใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์  [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5433 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
0023.3/ว 5442 งานสัมมนาทางวิชาการ การจัดการขยะในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5378 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5375 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5374 ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.4/ว5377 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1259 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 8 พ.ย. 2562 ]     
0023.3/ว 5379 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค [ 8 พ.ย. 2562 ]     
0023.3/ว 5376 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี 2562/63 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1256 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบอำนวยการ กรม ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5325 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5371 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด้น ประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5368 แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กระทรวงมหาดไทย [ 8 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5324 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning [ 8 พ.ย. 2562 ]     
 
 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กนักเรี [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๑๙ โดยวิธ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมาายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๑๘ โดยวิ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโตรงการปรับปรุงประตูรั้ว ทางเข้า- [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยบัวคนึง หมู่ 5 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักน้อย พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน และปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารเรียนโรงเรีย [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 \\\\\\\\\\\\\\\"ลอยรัก ณ ไทรม้า\\\\\\\\\\\\\\\ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า เทคนิควิธีการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองพระอุดม นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ประธานในพิธี ดำเนินการเปิดก [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 \\\"ลอยรัก ณ ไทรม้า\\\" [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 161 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๕๑-๐๐๔ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ 5 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหมูบ้านลดาสิริ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพคนพิการ (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 4  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนเข้าธนาคารกรุงไทยวันไหนคะ (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
 
 
 
ทม.บางคูรัด การรับโอนข้าราชการ (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด เสียงดังรบกวนของตลาดคุ้มทรัพย์ (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทม.พิมลราช เบี้ยยังชีพคนพิการ (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 4
ทม.พิมลราช เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนเข้าธนาคารกรุงไทยวันไหนคะ (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
   
   
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,675,506 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com