หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการวางแผนการสาธารณสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม การชันสูตรและ รังสีวิทยา การควบคุมบำบัดน้ำเสีย ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ และมลพิษทางอากาศ งานตรวจสอบและอนุญาต ตามข้อบังคับตำบลซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนการบริหาร งานบุคคล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษา ประสานงานสาธารณ สุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมสุขภาพ งานปรับปรุงดูแลรักษารักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ การป้องกัน และบำบัดโรค การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม งานส่ง เสริมการอนามัย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ งานระบบรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการ สุขาภิบาล กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผนงาน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล กำหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศและงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอนและอบรมด้านการ สุขาภิบาลทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตลอดจนทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ของคนและสัตว์ งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการการควบคุม โรค กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานควบคุมโรค วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรค กำหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศและงานวิชาการควบคุมโรค ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการด้านการควบคุมโรค จัดสอนและอบรมด้านการควบคุม โรคแก่ประชาชนทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ตลอดจนทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,556,934 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com