หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ งานจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบ ประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุก ประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงินและบัญชีและการพัสดุ งานช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิชาการและระเบียบข้อปฏิบัติทาง การเงินและบัญชี งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานควบคุมการรับ เก็บรักษาและนำส่งเงินรายได้ งานตรวจรายงานต่างๆ งานอุทธรณ์ งานบัญชีภาษีคงค้าง งานรายงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ งานพิจารณาคำร้อง คำขอ หรือ เรื่องราวอื่นๆ ให้ความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งานชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงาน การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายข้อบังคับ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับการมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 
     
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,556,744 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com