หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
 
งานบริหารงานทั่วไป ให้มีความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง งานเลขานุการการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานสารสนเทศ งานประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน งานประชุมต่าง ๆ งานประสานงานหน่วย งานอื่น งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีความรับผิดชอบ งานประสานงานคณะกรรมการพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์สภาพ ปัญหาเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานประสานจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนา ตำบล งานกำกับเร่งรัดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานนิติการ ให้มีความรับผิดชอบ งานตราข้อบังคับตำบลที่ไม่ใช่ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานนิติกรรมสัญญาตีความและวินิจฉัย ปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง รับเรื่องราวร้อง ทุกข์ ร้องเรียน หรืออุทธรณ์ การดำเนินการทางคดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัยช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจากธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์และพืช ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรจาก ภัยต่างๆ งานศูนย์บริการวิทยุสื่อสารและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
งานส่งเสริมการเกษตรหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปรับ ปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ตรวจ สอบควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดวัชพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกฎหมายการตรวจและรักษาพยาบาลและ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
     
 
 
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,480,921 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10