[1] 2 3 4

นายรัชมงคลขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายรัชมงคล ชีพชูเกียรติ
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


นางพัชรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพัชรี ฉิมน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางกนกนันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


อนุชิตขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนุชิต โคตรวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


สาธิมาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สาธิมา นิยมปัทมะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นายจตุพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจตุพร เเสงเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นายกันตพลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกันตพล สังข์รุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


ด.ญ.อรณิชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.อรณิชา สังข์รุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


ด.ช.ปภาวินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ปภาวิน สังข์รุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางทองเจือขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางทองเจือ มณีสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางสาวกริษฐาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกริษฐา มากมี
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางอรอุมาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอรอุมา สังข์รุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางอุดมศรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอุดมศรี ดีเสมอ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นายภาวิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายภาวิต สารสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นายสมโชคขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมโชค พาหุบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


ชาลิณีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชาลิณี กัลยาณสิริ
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


ปารเมศขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปารเมศ ปานเนตรแก้ว
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


สมบัติขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมบัติ วัฒนวนิชกานนท์
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


ด.ญ.ชลลดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ชลลดา ทองแท้
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


นางสาวดวงมณีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวดวงมณี จบดี
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


นางสาวดวงมณีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวดวงมณี จบดี
องค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่าง
จังหวัด นนทบุรีี


สำเนียงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สำเนียง สมรูป
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


กรกริดดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กรกริดดา เจริญเกียรติ
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


ด.ญ.เจนิสาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.เจนิสา สกุลเลิศวิรัตน์
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


นางศิริพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศิริพร รักแซ่
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี


ม.พิมลราช2ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ม.พิมลราช2 ซอย10
ทม.พิมลราช
จังหวัด นนทบุรีี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
80
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลเมือง พิมลราช
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร